Obchodné podmienky

Článok I - Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.hotelpark.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).
 2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.hotelpark.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.hotelpark.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.hotelpark.sk využívať.
 3. Použitie informácii, fotografii alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.hotelpark.sk podlieha Obchodným podmienkam.
 4. Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.hotelpark.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.hotelpark.sk, počítačovými vírusmi.
   

Článok II - Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

 1. Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.hotelpark.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 3. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.hotelpark.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 4. Použitie akýchokoľvek informácii a osobných údajov Používateľa prostredníctvom internetových stránok www.hotelpark.sk sa považuje zároveň za výslovné udelenie súhlasu Používateľa Poskytovateľovi na použitie týchto informácii a osobných údajov pre účely, pre ktoré boli poskytnuté, a to na dobu, počas ktorej je v zmysle platnej právnej úpravy potrebné tieto údaje uchovávať a spracovávať.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.
 6. Pri fyzických osobách sa Poskytovateľ zaväzuje dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
 7. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi objednané služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a čase.
 8. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.
 9. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.hotelpark.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.
   

Článok III - Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb

 1. V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom kontaktného formuláru. V rezervačnom a / alebo v kontaktnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V kontaktnom formulári je Používateľ povinný uviesť text objednávky. Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.hotelpark.sk.
 2. Objednávku cez vyplnený rezervačný alebo kontaktný formulár odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 3. Poskytovateľ prijme návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb tým spôsobom, že vystaví Používateľovi v písomnej forme Potvrdenie rezervácie na objednané služby. Súčasťou Potvrdenia rezervácie na objednané služby sú informácie pre Používateľa, potrebné na úhradu objednaných služieb Poskytovateľovi, a to číslo bankového účtu Poskytovateľa, variabilný symbol a cena objednaných služieb.
 4. Používateľ je povinný uhradiť požadovanú cenu objednaných služieb Poskytovateľovi tak, aby boli peňažné prostriedky v plnej výške pripísané na účet Poskytovateľa najneskôr 28 dní pred čerpaním objednaných služieb Používateľom. Pokiaľ sú služby Poskytovateľa objednané Používateľom v lehote kratšej ako 28 dní pred ich čerpaním, je Používateľ povinný uhradiť požadovanú cenu objednaných služieb Poskytovateľovi do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia rezervácie na objednané služby. Podmienkou pre poskytnutie objednaných služieb zo strany Poskytovateľa, je pripísanie peňažných prostriedkov v plnej výške na účet Poskytovateľa najneskôr 12 hodín pred ich poskytnutím.
 5. V prípade, že Používateľ neuhradí Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a / alebo v požadovanom termíne a čase, dôjde ku zrušeniu zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľom.
 6. V prípade, že zmluvu o poskytovaní služieb zruší pred ich poskytnutím Používateľ, má Poskytovateľ právo požadovať od Používateľa storno poplatok, ako zmluvnú pokutu za zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím.
 7. Výška storno poplatku závisí od storno lehoty. Storno lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľovi, a zároveň dňom písomného potvrdenia Poskytovateľa, že oznámenie Používateľa o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím obdržal a zaregistroval.
 8. Poskytovateľ má právo od Používateľa požadovať storno poplatky podľa aktuálnych podmienok pre jednotlivé balíčky a ubytovanie.
 9. V prípade, že Používateľ zruší zmluvu o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím z vážnych dôvodov ako sú ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti, úmrtie, vážne ochorenie alebo úmrtie člena rodiny, a túto skutočnosť písomne preukáže Poskytovateľovi, nebude Poskytovateľ požadovať od Používateľa storno poplatok.
   

Článok IV - Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.hotelpark.sk Používateľom.
 2. Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.
 3. Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.hotelpark.sk.